Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla: PKM TYCHY
1. Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 punt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) danych osobowych przetwarzanych  w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujących się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) i w składanych ofertach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, KRS: 0000076836, NIP: 646-000-90-23, REGON: 272797364, e-mail: sekretariat@pkmtychy.pl, tel.: 32 217 01 07 (dalej zwanego PKM TYCHY).
Spółka PKM TYCHY, powołała Inspektora Ochrony Danych: iod@pkmtychy.pl. Szersze informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.pkmtychy.pl/firma/735-rozporzadzenie-ochrony-danych-osobowych/.
 
2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówienia przez PKM TYCHY. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej PKM TYCHY.
 
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PKM TYCHY, osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia oraz spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której PKM TYCHY prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w bazie systemu i 5 lat w kopiach zapasowych; 
b. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i rok po jej zakończeniu w kopiach zapasowych.
 
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od PKM TYCHY dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (tylko po ustani określonego czasu), ograniczenia przetwarzania (w zależności od etapu postępowania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (tylko w odpowiednich przypadkach) i uzyskania ich kopii. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy PKM TYCHY), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie. Jednocześnie PKM TYCHY informuje, że mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz że udostępnione przez Państwa dane będą podlegały profilowaniu, a PKM TYCHY nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.